Mgr. Adam Krajáč, advokátsky koncipient

krajac@jflegal.sk  |  +421 950 455 844  |  LinkedIn

 

O mne

K právu som sa dostal vďaka záujmu o históriu a filozofiu. Ako čerstvého absolventa ma fascinuje právo v jeho najširšom spektre. Vďaka tomu sa pri riešení prípadov sústredím na detaily, no zároveň nestrácam zo zreteľa väčší obraz.

Ku klientom sa snažím byť precízny a profesionálny, no zároveň prístupný a otvorený. Rád skúmam nielen „law in action“, ale aj „law in books“. Ponáram sa do problematiky práva ako systému, kde sa snažím nájsť odpovede na principiálne otázky povahy samotného práva. Zameriavam sa na logickú a systematickú konštrukciu práva, no nezanedbávam jeho etický aspekt a prepojenosť s morálkou.

Plynule hovorím anglicky.

Prax a skúsenosti

V praxi sa primárne zameriavam na obchodné a občianske právo, riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok, konkurzné a exekučné právo, korporátnu agendu a transakčné poradenstvo, správne právo a reguláciu, pracovné právo, trestné právo a ústavné právo. 

V oblasti sporovej agendy mám skúsenosti najmä s konaniami súvisiacimi so zodpovednosťou štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom. 

Neoddeliteľnou súčasťou mojej praxe je aj akademická sféra, kde sa venujem teórii práva v oblasti analytickej jurisprudencie, vzťahu medzi etikou a právom a normativite práva.

Kvalifikácia, členstvá a publikácie

Slovenská advokátska komora (SAK)

Krajáč, A. Materiálne jadro ústavy a imperatív nezmeniteľnosti. In: Právny obzor. 4/2019. str. 336 – 345. ISSN: 0032-6984.

Krajáč, A. Vynucovanie morálky trestným právom. In: Zborník z X. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave. 2019. str. 6 – 14. ISBN: 978-80-568-0059-1.

 

Povedali o mne

supervízor právnej kliniky pre občanov mesta Trnava 

„Osobitne chcem vyzdihnúť prácu Adama Krajáča, jednak pri vypracovávaní právnych informácií, ako aj pri komunikácii s obyvateľmi Trnavy.“