Odvetvia

 

Máme skúsenosti najmä v sektoroch developmentu a stavebníctva, IT služieb, telekomunikácií a médií, automobilového priemyslu, dopravy a logistiky, zdravotníctva a farmácie, finančných služieb a poisťovníctva, turizmu, hotelierstva a gastronómie, maloobchodného predaja spotrebného tovaru, zábavného a herného priemyslu, strojárskeho a chemického priemyslu, poľnohospodárstva a energetiky. U nás dostanete kvalitu, ktorú od prvotriednej služby očakávate.

Development a stavebníctvo

 • právne previerky (due diligence) realitných projektov
 • akvizícia a predaj nehnuteľností
 • komplexná práva podpora pri developmente a správe nehnuteľností
 • poradenstvo pri greenfield a brownfield investíciách
 • uvedenie projektov do prevádzky
 • zastupovanie v povoľovacích a iných správnych konaniach
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • zmluvy o dielo a iná zmluvná dokumentácia (vrátane zmlúv FIDIC)
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • riešenie environmentálnych aspektov výstavby

IT služby, telekomunikácie a médiá

 • právna regulácia elektronických komunikácií
 • zmluvná dokumentácia a zastupovanie pri rokovaniach s dodávateľmi a odberateľmi
 • IT outsorcing
 • vývoj a implementácia software
 • právo duševného vlastníctva, autorsko-právna ochrana
 • ochranné známky, patenty, úžitkové vzory a práva k nehmotným statkom
 • ochrana know-how a obchodného tajomstva
 • právne previerky (due diligence) z pohľadu IT práva
 • ochrana doménových mien
 • ochrana súkromia a osobných údajov v IT sektore
 • zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti a dobrého mena právnických osôb
 • online obchodovanie (e-Commerce)
 • zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi
 • regulácia reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania a retransmisie
 • zastupovanie vo veciach kolektívnej správy práv

Automobilový priemysel

 • zastupovanie klientov vo vzťahoch s dodávateľmi
 • regulácia a právo hospodárskej súťaže
 • korporátne, obchodné a pracovné právo
 • štátna podpora
 • daňové a colné právo
 • právo duševného vlastníctva, označenia, dizajny, patenty
 • logistika a doprava
 • compliance programy a vzdelávacia činnosť
 • riešenie sporov a zastupovanie pred správnymi orgánmi a súdmi

Doprava a logistika

 • vypracovanie, pripomienkovanie a revízia zmluvnej dokumentácie v oblastiach prepravy tovaru a osôb
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach súvisiacich s vnútroštátnou a medzinárodnou dopravou
 • stanoviská a analýza INCOTERMS
 • riešenie sporov v oblastiach prepravy tovaru a osôb
 • daňové a colné právo
 • zastupovanie klientov pred správnymi a súdnymi orgánmi
 • hospodárska súťaž a nekalosúťažné konanie
 • verejné obstarávanie

Zdravotníctvo a farmácia

 • compliance a regulácia v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle 
 • klinické skúšanie, výskum, bezpečnosť liekov
 • reklama liekov a iných prípravkov
 • vypracovávanie komplexnej zmluvnej dokumentácie
 • cenová regulácia
 • zastupovanie pred súdmi, správnymi a inými orgánmi (napr. ŠÚKL, ÚŠKVBL)
 • verejné obstarávanie
 • zodpovednosť za škodu
 • veľkoobchodný a maloobchodný predaj
 • právne poradenstvo pacientom, lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • fúzie a akvizície nemocníc, farmaceutických spoločností, polikliník
 • právo duševného vlastníctva
 • hospodárska súťaž a ochrana pred nekalosúťažným konaním

Potravinárstvo

 • compliance a regulácia v potravinárskom a tabakovom priemysle
 • požiadavky na označovanie, balenie a uvádzanie tovarov na trh
 • registrácia prevádzkarní a zabezpečenie plnenia požiadaviek na potravinárske a tabakové výrobky
 • neprimerané obchodné podmienky
 • výroba, distribúcia, ako aj veľkoobchodný a maloobchodný predaj tovaru
 • vypracovávanie komplexnej zmluvnej dokumentácie
 • zastupovanie pred súdmi, správnymi a inými orgánmi

Poisťovníctvo a iné finančné služby

 • transakčné, projektové, faktoringové, forfaitingové a akvizičné financovanie
 • poradenstvo bankám, poskytovateľom platobných služieb, obchodníkom s cennými papiermi, poisťovniam
 • syndikované úvery
 • financovanie PPP projektov
 • právne poradenstvo pri refinancovaní projektov
 • revízia zmluvnej a súvisiacej dokumentácie
 • emisie akcií, dlhopisov, uvádzanie cenných papierov na obchodovanie na regulovaných trhoch, povinný výkup a odkup akcií
 • právna podpora pri poistných udalostiach
 • podpora poisťovní pri odhaľovaní poistných podvodov
 • regulácia činností poisťovní

Turizmus, hotelierstvo a gastronómia

 • právne poradenstvo cestovným agentúram a cestovným kanceláriám
 • zmluvná dokumentácia v oblasti turizmu
 • vypracovávanie zmlúv o zájazdoch
 • problematika spojených služieb cestovného ruchu
 • compliance v oblasti cestovného ruchu
 • problematika zákona o zájazdoch
 • zastupovanie pred súdmi, správnymi a inými orgánmi
 • poradenstvo v oblasti ochrany spotrebiteľa

Maloobchod (Spotrebný tovar a služby)

 • vypracovanie vzorových zmlúv, ako aj obchodných a reklamačných podmienok
 • nekalé obchodné praktiky
 • neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch
 • diskriminácia spotrebiteľa
 • predaj tovaru mimo prevádzkových priestorov
 • predaj tovaru cez internet
 • označovanie tovarov a reklama
 • informačné povinnosti
 • poradenstvo v daňových otázkach

Zábavný a herný priemysel

 • poradenstvo pri dodržiavaní podmienok prevádzky hazardných a iných hier
 • zavádzanie AML a GDPR compliance
 • právne posúdenie marketingu a reklamy
 • zastupovanie klientov v správnych a súdnych konaniach
 • európske a medzinárodné aspekty herného práva
 • poradenstvo v oblasti obchodu a daní
 • ochrana duševného vlastníctva
 • zastupovanie a komunikácia s orgánmi dozoru

Strojársky priemysel

 • korporátne právo, vrátane corporate governance
 • právo nehnuteľností a stavebníctva
 • poradenstvo v oblasti obchodného práva, vrátane zastupovanie klientov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • poradenstvo pri akvizíciách, financovaní a investíciách
 • regulácia v oblasti životného prostredia
 • poradenstvo v daňovej oblasti
 • právne previerky (due diligence) v oblasti výroby a distribúcie

Chemický priemysel

 • compliance programy pri dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe
 • zastupovanie pred akreditujúcou osobou
 • zastupovanie v konaní o námietkach podľa chemického zákona
 • dodržiavanie regulačných požiadaviek
 • súťažno-právne aspekty v sektore chemického a farmaceutického priemyslu
 • právne aspekty klinického skúšania a výskumu
 • zdravotná starostlivosť
 • verejné obstarávanie
 • zodpovednosť za škodu
 • ochrana spotrebiteľa

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

 • vzťahy s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
 • dotačné programy pre poľnohospodárov
 • zastupovanie v správnych a súdnych konaniach súvisiacich s poľnohospodárstvom a hospodárením v lesoch
 • zmena poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok
 • zmena druhu pozemku pri neurčitosti jeho druhu
 • zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
 • vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia lesných pozemkov
 • zastupovanie v konaniach pred správnymi a inými orgánmi

Poľovníctvo a rybárstvo

 • podmienky výkonu poľovníctva
 • zakladanie poľovníckych organizácií
 • zmena hraníc poľovných revírov
 • uznávanie nových poľovných revírov
 • zastupovanie v konaniach pred správnymi a inými orgánmi
 • príprava zmluvnej dokumentácie, negociovanie a zastupovanie v súvislosti s užívaním poľovných revírov

Energetika a sieťové odvetvia

 • výroba, distribúcia a obchod s energiami
 • regulácia energetického sektora a súvisiace obchodné a zmluvné právo
 • problematika obnoviteľných zdrojov a inovácie v energetike
 • vstup na energetické burzy
 • právne audity (due diligence) energetických projektov
 • poradenstvo pri povoľovacích procesoch
 • cenová a iná regulácia sieťových odvetví