Služby

 

Špecializujeme sa najmä na zmluvné právo a transakcie, nehnuteľnosti, stavebníctvo a správu budov, riešenie sporov, korporátne právo a compliance, technológie a duševné vlastníctvo, mediálne právo, ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo, investície a financovanie, konkurzné právo, správne právo a reguláciu, dopravné nehody, medicínske pochybenia a tragické úmrtia, ochranu osobnosti, rodinné právo a trestné právo. U nás dostanete kvalitu, ktorú od prvotriednej služby očakávate.

Zmluvy

 • poradenstvo a zastupovanie v predzmluvných vzťahoch
 • príprava, revízia a pripomienkovanie všetkých zmluvných typov, ako aj špecifických (nepomenovaných) zmlúv
 • účasť a zastupovanie klientov na rokovaniach a konzultáciách so zmluvnými partnermi
 • vypracovanie obchodných podmienok
 • právny audit (due diligence) zmluvnej dokumentácie
 • zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok zo zmlúv

Riešenie sporov

 • zastupovanie v sporoch pred všeobecnými súdmi, Najvyšším súdom, Ústavným súdom, Súdnym dvorom Európskej Únie a Európskym súdom pre ľudské práva
 • predžalobné výzvy a rokovania s dlžníkmi
 • právny audit (due diligence) sporov a vypracovanie procesných stratégií, vrátane detailnej analýzy skutkového a právneho stavu
 • poradenstvo a zastupovanie v mimosúdnych rokovaniach a pri mediácii
 • zabezpečovanie dôkazov a neodkladných opatrení
 • zastupovanie v rozhodcovských konaniach (arbitrážach) pred domácimi a zahraničnými rozhodcovskými súdmi (napr. SOPK, ICC a VIAC)
 • zastupovanie veriteľov alebo dlžníkov v exekučných a konkurzných konaniach
 • vypracovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • asistencia pri výkone rozhodnutí

Nehnuteľnosti a správa budov

 • komplexné transakčné poradenstvo vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva
 • poradenstvo a zastupovanie pri kúpe, predaji, nájme a financovaní nehnuteľností
 • development komerčných, priemyselných a rezidenčných nehnuteľností
 • právny audit (due diligence) realitných projektov
 • príprava územia a vysporiadanie majetkových vzťahov
 • analýza investičných zámerov, compliance s územno-plánovacou dokumentáciou, riešenie pozemkových úprav
 • poradenstvo a zastupovanie pri výstavbe, najmä v správnych konaniach, zahŕňajúcich posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA), územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, katastrálne konania a vyvlastňovacie konania
 • správa budov, bytových a nebytových priestorov, výrobných, skladových, logistických a iných komerčných nehnuteľností, veľkoobchodných a maloobchodných priestorov
 • príprava, revízia a pripomienkovanie zmluvnej agendy v oblasti nehnuteľností (akvizičné zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o vecných právach, nájomné a podnájomné
  zmluvy, dokumentácie pri zápisoch)

Technológie, software a inovácie

 • poradenstvo v oblastiach internetového obchodu (eCommerce), telekomunikácií, farmácie a iných odvetví priemyslu
 • poradenstvo pri implementácii GDPR a ePrivacy na webových stránkach a v elektronických obchodoch
 • IT riešenia, outsourcing, elektronická komunikácia
 • B2B, B2C a B2E
 • zastupovanie klientov pred Telekomunikačným úradom, Radou pre vysielanie a retransmisiu, ako aj Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • poradenstvo a registrácia doménových mien, riešenie doménových sporov
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich s právom informačných technológií
 • mediálne právo, právo reklamy z pohľadu zmluvného a verejného práva
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti periodickej tlače, elektronických médií, televíznym vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie
 • vypracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie (licenčné zmluvy, zmluvy o vývoji a tvorbe softvéru, zmluvy o servise a údržbe softvéru, SaaS, cloud computing, SLA)
 • ochrana záujmov IT spoločností a dodávateľov softwarových riešení pre veľké IT spoločnosti
 • zahrnutie open source software, freeware, shareware (adware, freemium, donationware a pod.) do vlastných produktov klientov
 • právna úprava zamestnaneckých diel pri vytváraní softwaru

Duševné vlastníctvo

 • poradenstvo a zastupovanie v oblastiach autorského práva, ochranných známok, dizajnov, patentov, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, úžitkových vzorov a topografií polovodičových výrobkov
 • registrácia a udržiavanie práv duševného vlastníctva
 • zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO)
 • riešenie sporov v oblasti práv k duševnému vlastníctvu, ochrana autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, know-how, obchodných mien
 • koncipovanie licenčných zmlúv, zmlúv o dielo, zmlúv o prevode (postúpení) majetkových práv a zamestnaneckých zmlúv
 • kolektívna správa práv
 • elektronický obchod, organizovanie platobného styku, elektronických podpisov, IT outsourcing

Ochrana súkromia a osobných údajov

 • GDPR compliance projekty
 • právne audity (due diligence), ako aj vypracovanie, revízia a pripomienkovanie pravidiel ochrany súkromia a osobných údajov (privacy policy)
 • poradenstvo a zastupovanie klientov pred Úradom na ochranu osobných údajov, Telekomunikačným úradom, Radou pre vysielanie a retransmisiu a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 • zastupovanie pri vybavovaní sťažností a podnetov dotknutých osôb
 • registrácia informačných systémov
 • bezpečnostné projekty informačných systémov
 • implementácia postupov a stratégií v oblasti ochrany osobných údajov
 • vypracovanie informačných povinností prevádzkovateľov, poučení o právach dotknutých osôb a oprávnených osôb, súhlasov so spracúvaním osobných údajov
 • biometria a monitorovanie pohybu
 • ePrivacy
 • data mapping

Podnikanie a Joint Ventures

 • zakladanie, zmeny, zrušenia a likvidácie obchodných spoločností a družstiev, nadácií, občianskych združení, asociácií, zväzov
 • získanie povolení a licencií, ako aj zabezpečenie splnenia iných podmienok potrebných na výkon podnikateľskej činnosti
 • zmeny právnej formy obchodných spoločností
 • príprava podkladov a vedenie valných zhromaždení, zasadnutí výkonných, riadiacich či kontrolných orgánov
 • zvyšovanie alebo znižovanie základného imania obchodných spoločností
 • poradenstvo pri nastavovaní vzťahov spoločníkov alebo akcionárov
 • outsourcing komplexnej právnej agendy (simulácia in-house právneho oddelenia)
 • komplexný právny servis v obchodných sporoch, vrátane prevencie vzniku takýchto sporov 
 • právne poradenstvo pri príprave na konkurz alebo reštrukturalizácii

Corporate Governance & Compliance

 • analýza a poradenstvo pri kontrole súladu strategických cieľov, procesov organizácie či zodpovedností vedenia firmy s právnym poriadkom
 • nastavenie optimálnych princípov a normatívov vo vzťahoch medzi výkonnými, riadiacimi a kontrolnými orgánmi
 • právna podpora pri strategickom riadení spoločností a príprava interných predpisov a smerníc
 • tvorba zmlúv o výkone funkcie, manažérskych zmlúv, podpora bežnej agendy spoločnosti
 • vypracovanie, zavedenie a kontrola plnenia interných procesov firiem
 • implementácia a aktualizácia compliance programov
 • odborné poradenstvo a podpora pri identifikovaní slabých miest v oblasti compliance
 • zastupovanie manažmentu v civilných, správnych a trestných konaniach
 • príprava, realizácia a odborné poradenstvo pri implementovaní nápravných opatrení
 • zastupovanie a komunikácia s regulačnými inštitúciami
 • právne poradenstvo pri realizácii compliance opatrení u podnikateľských subjektov

Fúzie a akvizície

 • komplexné transakčné poradenstvo vnútroštátnym, zahraničným a nadnárodným korporáciám a investorom
 • nadobúdanie a predaj obchodných podielov, akcií, podnikov a iného majetku
 • zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností, vytváranie nových podnikov
 • právne previerky (due diligence) plánovaných akvizícií alebo predajov, komplexné posúdenie zodpovednostných vzťahov
 • poradenstvo pri štruktúrovaní transakcií, vrátane akvizičného financovania
 • post-transakčného poradenstvo
 • management buy-outs, podpora pri ponukovom konaní
 • zavádzanie ochranných mechanizmov

Investície a financovanie

 • poradenstvo pri financovaní projektov alebo startupov, crowdfundingu, venture capital
 • právne audity (due diligence) pri investíciách
 • poradenstvo pri realizovaní operácií na kapitálovom trhu a pri využívaní jeho nástrojov
 • zastupovanie v rokovaniach o transakčnej dokumentácii (kapitálové úvery, syndikátne úvery, preklenovacie úvery)
 • správa majetku
 • reštrukturalizácia úverov a ich refinancovanie
 • poradenstvo zmenkovým veriteľom alebo dlžníkom, zastupovanie v zmenkových sporov
 • ochrana klientov pri investovaní do cenných papierov
 • previerka právnych rizík a zodpovednostných vzťahov
 • emisie akcií, emisie dlhopisov na domácich a zahraničných trhoch, uvádzanie cenných papierov na obchodovanie na regulovaných trhoch
 • faktoring a forfaiting
 • obchodovanie s derivátmi a virtuálnymi menami

Pracovné a cudzinecké právo

 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch a v nesporovej agende
 • príprava pracovných a manažérskych zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, interných pracovných predpisov
 • poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov, hromadnom prepúšťaní, prideľovaní, presune a vysielaní zamestnancov
 • vymáhanie pracovnoprávnych nárokov a posudzovanie porušení zákazu diskriminácie
 • poradenstvo pri integrácii predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zastupovanie klientov pred orgánmi vykonávajúcimi dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov
 • agentúrne zamestnávanie, alternatívne formy zamestnania, domácka práca a telepráca
 • kolektívne zmluvy a kolektívne vyjednávanie, vzťahy s odbormi
 • reštrukturalizácie a organizačné zmeny
 • poradenstvo pri whistleblowingu
 • poradenstvo a zastupovanie pri udeľovaní trvalých, prechodných a tolerovaných pobytov
 • poradenstvo v oblasti azylového práva a azylu, práva migrantov a štátneho občianstva
 • zastupovanie klientov a komunikácia so správnymi orgánmi, oddelením cudzineckej polície a v administratívnoprávnych a súdnych sporoch

Správne právo a regulácia

 • poradenstvo a zastupovanie klientov vo všetkých druhoch a fázach správneho konania
 • právna obrana pred uloženými sankciami a pokutami
 • presadzovanie dodržiavania práv zo strany verejných inštitúcií a ochrany práv klientov v prípade prekročenia právomoci orgánov verejnej moci
 • podnety a žiadosti prokurátorom a verejnej ochrankyni práv, sťažnosti a opatrenia proti nečinnosti
 • príprava odvolaní proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • zastupovanie v daňovom a colnom konaní pred Finančnou správou
 • ochrana práv a právom chránených záujmov klientov v správnom súdnictve
 • príprava a zastupovanie vo všetkých konaniach správneho súdnictva, najmä o všeobecnej správnej žalobe, žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, inému zásahu orgánu verejnej správy, vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia a v sociálnych veciach
 • vypracovanie správnych žalôb a kasačných sťažností
 • zadávanie zákaziek, zmluvná dokumentácia pri verejnom obstarávaní
 • revízne postupy a žiadosti o nápravu na Úrad pre verejné obstarávanie
 • súdny prieskum rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

Hospodárska súťaž

 • poradenstvo az zas vo veciach hospodárskej súťaže, kartelov, koncentrácií, vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, zneužívania dominantného postavenia a štátnej pomoci
 • zastupovanie klientov pred Protimonopolným úradom SR, Európskou komisiou a súdmi
 • poradenstvo pri inšpekciách, transakciách, zastupovaní v žiadostiach o imunitu a pri vypracovávaní, overovaní a posudzovaní compliance programov
 • posúdenie súťažných aspektov zmlúv
 • poradenstvo vo veciach leniency programov
 • okamžitá pomoc pri neohlásenej inšpekcii (dawn raid)
 • zastupovanie v konaniach o možnej dohode obmedzujúcej súťaž a pri možnom zneužívaní dominantného postavenia
 • protimonopolné schvaľovanie transakcií

Životné prostredie a klimatické zmeny

 • analýza rizík hroziacich životnému prostrediu
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)
 • navrhovanie a implementácia prostriedkov nápravy pri ohrození alebo znečistení životného prostredia
 • zabezpečovanie environmentálnych povolení, súhlasov, licencií a stanovísk dotknutých orgánov
 • implementácia požiadaviek environmentálneho práva do projektov
 • poradenstvo pri nakladaní s odpadmi
 • dokumentácia pri obchodovaní s emisiami
 • riešenie enviromentálnych záťaží

Konkurz a reštrukturalizácia

 • poradenstvo pri reorganizácii a reštrukturalizácii spoločnosti
 • kontrolované ukončenie podnikania dcérskych spoločností
 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, ako aj v súvisiacich súdnych konaniach
 • návrhy na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie
 • uplatňovanie, prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch
 • zastupovanie klientov vo veriteľských výboroch a na schôdzach veriteľov

Rodinné právo

 • komplexné rodinnoprávne poradenstvo a zastupovanie klientov pri rozvode manželstva, úprave práv a povinností k maloletým deťom a vo veciach výživného
 • zastupovanie v rokovaniach pri delení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vypracovanie zmlúv a dohôd medzi manželmi alebo rodičmi
 • zverenie maloletých detí do výlučnej alebo striedavej osobnej starostlivosti
 • úprava styku s maloletými deťmi a výkonu rodičovských práv a povinností
 • zastupovanie klientov v prípadoch medzinárodných únosov detí
 • vymáhanie dlžného výživného
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
 • určenie alebo zapretie otcovstva
 • koordinácia s psychológmi, mediátormi a inými osobami zúčastnenými v rodinnoprávnej agende
 • aplikácia princípov cochemského modelu pri riešení rodinných prípadov

Medzigeneračný transfer kapitálu

 • poradenstvo v oblasti správy rodinného majetku a spisovania závetov
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • vypracovanie dokumentácie súvisiacej s odovzdaním obchodných spoločností a iného majetku nástupnickej generácii
 • právna podpora pri odovzdávaní zodpovedností a kompetencií nástupnickej generácii

Trestné právo

 • zastupovanie (obhajoba) fyzických a právnických osôb počas všetkých fáz trestného konania v predsúdnom, ako aj v súdnom konaní
 • pomoc právnickým osobám v oblasti zavedenia opatrení sledujúcich predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti
 • vypracovávanie analýz v súvislosti s vyhodnotením potenciálnej možnosti vzniku trestnoprávnej zodpovednosti osôb
 • komplexné právne poradenstvo pri vypracovávaní trestných oznámení s následným právnym zastupovaním poškodených
 • trestná zodpovednosť právnických osôb a súvisiace analýzy
 • odvolania, dovolania, žaloba na obnovu konania, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, odpor proti trestnému rozkazu
 • zastupovanie mladistvých
 • právna podpora a analýza výhodnosti a vhodnosti dohody o vine a treste

Miestna samospráva

 • komplexná právna podpora obcí, miest a vyšších územných celkov
 • vypracovávanie analýz a dokumentov potrebných na riadny výkon územnej samosprávy
 • usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k majetku obce
 • právne poradenstvo pri realizácii verejnoprávnych investícií, ako aj verejného obstarávania

Nadácie a neziskové organizácie

 • zakladanie neziskových organizácií, nadácií a neinvestičných fondov
 • vypracovanie nadačných, zakladacích listín a zriaďovateľských zmlúv, štatútov a súvisiacej dokumentácie
 • zastupovanie klientov pri zápise v registri Ministerstva vnútra SR

Asociácie, združenia, komory a zväzy

 • komplexná právna podpora záujmovým združeniam právnických osôb (asociáciám a zväzom), občianskym združeniam, odborovým organizáciám a iným spoločenstvám
 • zakladanie a registrácia združení na Ministerstve vnútra SR
 • vypracovanie a úprava stanov a iných interných organizačných dokumentov
 • analýza právnych predpisov upravujúcich fungovanie združení a ich implementácia

Nehody, pochybenia a tragické úmrtia

 • vyhodnotenie, uplatňovanie a vymáhanie nárokov poškodených alebo pozostalých rodinných príslušníkov
 • kontrola postupu lege artis
 • vymáhanie odškodnenia za bolesť, sťaženia spoločenského uplatnenia, náhrady škody a nemajetkovej ujmy
 • spolupráca s poprednými odborníkmi z radov lekárov a znalcov v oblasti medicíny
 • poradenstvo pacientom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a farmaceutickým spoločnostiam
 • zosúladenie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s právnymi predpismi
 • problematika informovaných súhlasov, vedenia zdravotníckej dokumentácie, biomedicínskeho výskumu
 • zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov, resp. pozostalých príbuzných v súdnych konaniach a pri mimosúdnych rokovaniach

Ochrana osobnosti

 • poradenstvo a zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z ochrany osobnosti fyzických osôb alebo ochrany dobrej povesti právnickej osoby
 • právna podpora pri uplatňovaní práva na opravu, na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva na odpoveď
 • vymáhanie škody a nemajetkovej ujmy pri zásahu do osobnostných práv

Športové právo

 • poradenstvo a zastupovanie profesionálnych aj amatérskych športovcov v právnych vzťahoch pri výkone športu
 • zastupovanie športovcov a agentov pri negociácii zmluvných podmienok so športovými klubmi
 • právna podpora pri výkone činnosti športového klubu a športového zväzu, 
 • poradenstvo pri organizácií športových súťaží a iných športových eventov
 • zastupovanie pred správnymi orgánmi, súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi (napr. Antidopingová agentúra SR)
 • poradenstvo a zastupovanie investorov do športu
 • vypracovanie, revízia a pripomienkovanie sponzorských zmlúv
 • zastupovanie na valných zhromaždeniach, výkonných výboroch

Európske právo

 • právne poradenstvo v oblasti práva EÚ, zahŕňajúceho najmä hospodársku súťaž, slobodný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu, jednotný trh EÚ a spotrebiteľské právo
 • analýza implementácie práva EÚ do vnútroštátneho práva
 • zastupovanie pred Európskou komisiou a Súdnym dvorom Európskej únie, vrátane konania o prejudiciálnej otázke

Ústavné právo

 • poradenstvo a analýza porušení základných ľudských práv a slobôd
 • vypracovanie ústavných sťažností fyzických a právnických osôb na porušenie základných práv
 • komplexné právne analýzy ústavných práv
 • sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva v prípade porušenia práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd
 • akcent na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu SR pri vypracovávaní podnetov, žalôb, sťažností, odvolaní, dovolaní a iných podaní